Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Hãy tìm hiểu Kinh Thánh để nhận ra và tin theo thánh ý Thiên Chúa.

Thu Sau Tuan III Mua Vong

Quà tặng quí giá nhất Thiên Chúa ban cho con người là trí tuệ, và Thiên Chúa muốn con người dùng trí tuệ để suy luận, nhận ra, và làm theo thánh ý của Ngài. Cách con người tìm hiểu là đặt câu hỏi và cố gắng bằng mọi cách để tìm ra câu trả lời. Hai nguồn mặc khải chính con người phải dùng để nhận ra ý Chúa là qua khoa học thiên nhiên và Kinh Thánh.

Thu Sau Tuan III Mua Vong

Bài đọc: Isa 56:1-3a, 6-8; Jn 5:33-36.

1/ Bài đọc I1 ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực,
thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,
và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.

2 Phúc thay người làm như thế,
phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này,
người giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.

3 Người ngoại bang gắn bó cùng ĐỨC CHÚA chớ nói rằng:
“Hẳn ĐỨC CHÚA đã tách tôi ra khỏi dân Người.”
6 Người ngoại bang nào gắn bó cùng ĐỨC CHÚA
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,

7 đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận
những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,
vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

8 Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa,
Đấng tập hợp những người Ít-ra-en tản lạc về:
Ngoài những người đã được tập hợp,
Ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Ít-ra-en.

2/ Phúc Âm33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.

34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.

35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.

36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy tìm hiểu Kinh Thánh để nhận ra và tin theo thánh ý Thiên Chúa.

Quà tặng quí giá nhất Thiên Chúa ban cho con người là trí tuệ, và Thiên Chúa muốn con người dùng trí tuệ để suy luận, nhận ra, và làm theo thánh ý của Ngài. Cách con người tìm hiểu là đặt câu hỏi và cố gắng bằng mọi cách để tìm ra câu trả lời. Hai nguồn mặc khải chính con người phải dùng để nhận ra ý Chúa là qua khoa học thiên nhiên và Kinh Thánh.

Các bài đọc hôm nay giúp con người đọc Kinh Thánh để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của con người. Trong bài đọc I, ngôn sứ Isaiah đã cho dân chúng biết trước Kế-hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngài không chỉ giải thoát và cứu độ những người còn sót và biết ăn năn sau cuộc lưu đày, nhưng còn cho Dân Ngoại nhập đoàn với dân Chúa, và cứu độ tất cả những ai chân thành tìm hiểu, giữ Luật, và hành động theo những gì Chúa dạy. Trong Phúc Âm, khi người Do-thái đặt câu hỏi với Chúa Giêsu làm sao họ có thể nhận ra Ngài là Đấng Thiên Sai được sai đến bởi Thiên Chúa, Chúa Giêsu cung cấp cho họ hai câu trả lời. Câu trả lời thứ nhất là Gioan Tẩy Giả. Ông là người Kinh Thánh đã nói ông sẽ trở lại trước thời Đấng Thiên Sai để dọn đường cho Thiên Chúa, và chính ông đã làm chứng cho ngài. Câu trả lời thứ hai là các việc Chúa Giêsu đã làm trước mắt họ; những việc này cũng đã được các ngôn sứ đề cập tới về những gì sẽ xảy ra khi Đấng Thiên Sai đến: mù được thấy, điếc được nghe, què đi được, và Tin Mừng được rao giảng cho mọi người.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Ngoài những người đã được tập hợp, Ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Israel.

1.1/ Thiên Chúa có kế hoạch cho dân Israel còn sót lại được trở về từ nơi lưu đày: Các ngôn sứ trước thời lưu đày (Amos, Hosea, Isaiah và Micah) đã tiên báo lưu đày sẽ xảy ra vì dân không thờ phượng Thiên Chúa và vâng lời Luật của Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ không hủy diệt tất cả; Ngài sẽ cứu độ số dân còn sót lại sau cuộc lưu đày, nhưng người đã nhận ra các tội lỗi của họ, ăn năn thống hối xin Thiên Chúa tha thứ, và giữ cẩn thận các Luật Chúa dạy. Trình thuật hôm nay nằm trong Sách Isaiah đệ nhị, được viết ra để an ủi và khuyến khích dân chúng đang sống trong những nơi lưu đày: “Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ. Phúc thay người làm như thế, phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này, người giữ ngày Sabbath mà không vi phạm, chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.”

1.2/ Thiên Chúa có kế hoạch cho cả Dân Ngoại: Nếu một người tìm hiểu các Sách Ngôn Sứ, người ấy không thể bỏ qua điều mà các ngôn sứ lặp đi lặp lại: số người trở về từ nơi lưu đày không phải chỉ có người Do-thái còn sót, mà có cả những Dân Ngoại từ khắp nơi tấp nập lên Núi Sion và cùng thờ phượng trong Đền Thờ. Trong trình thuật hôm nay, Isaiah mô tả hai điều chính Thiên Chúa sẽ làm cho Dân Ngoại.

(1) Dân Ngoại cũng có thể trở nên những tôi tớ của Thiên Chúa: “Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ của Người.” Cám dỗ muôn đời của con người cần tránh là hai thái cực. Thái độ tự tôn cho chỉ có mình mới đáng được Thiên Chúa thương và cứu như một số người Do-thái. Thái độ tự ti cho: “Hẳn Đức Chúa đã tách tôi ra khỏi dân Người.”

(2) Dân Ngoại cũng được lên Núi Thánh và được cầu nguyện trong Nhà của Thiên Chúa: “Hết những ai giữ ngày Sabbath mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta. Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.”

Như thế, ngôn sứ Isaiah và rất nhiều các ngôn sứ khác đã thấy trước và viết xuống rõ ràng: “Sấm ngôn của Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng tập hợp những người Israel tản lạc về: Ngoài những người đã được tập hợp, Ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Israel.” Điều này có nghĩa: sau thời lưu đày, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa sẽ được mở rộng ra đến tất cả các Dân Ngoại, chứ không giới hạn trong vòng dân Do-thái lưu đày mà thôi.

Tuy đã được báo trước bởi các ngôn sứ trong Kinh Thánh, không phải người Do-thái nào cũng biết và chấp nhận Dân Ngoại được nhập đoàn với người Do-thái làm thành một Dân Chúa duy nhất. Thời nào cũng có những người Do-thái, tuy tin vào Sách Ngôn Sứ, nhưng lại loại trừ Dân Ngoại và cho họ không xứng đáng để nhập đoàn và được cứu độ như họ.

2/ Phúc Âm: Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.

Hầu hết các Sách Ngôn Sứ đều mặc khải về Đấng Thiên Sai và những gì sẽ xảy đến trong triều đại của ngài. Nếu một người chịu khó bỏ giờ học hỏi về Đấng Thiên Sai qua các Sách Ngôn Sứ, người đó sẽ biết Đấng Thiên Sai là ai và sẽ nhận ra ngài khi ngài đến.

2.1/ Chứng của Gioan: Ngôn sứ Isaiah đã nói về sứ vụ của Gioan Tẩy Giả như sau: “Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta.” Khi Gioan bị chất vấn bởi các kinh-sư và Pharisees về sứ vụ của ông, ông đã thẳng thắn trả lời họ: ông là tiếng của người hô trong sa mạc, kêu gọi dân chúng chuẩn bị đường cho Đấng Thiên Sai, đúng như lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo (Mt 3:17, Mk 1:3; Lk 3:4; Jn 1:23). Trong trình thuật của Gioan hôm nay, Chúa Giêsu lặp lại biến cố này: “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.”

Lời chứng của Gioan cần để củng cố niềm tin cho con người, vì con người cần chứng tá của các nhân chứng; nhưng Chúa Giêsu nói: “Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.”

2.2/ Chứng của Thiên Chúa: Chúa Giêsu nói: “Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” Những việc Chúa Cha trao phó cho Chúa Giêsu để hoàn thành là những việc gì? Trước tiên là những mặc khải và những lời dạy dỗ khôn ngoan của ngài cho con người, nhất là về Kế-hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thứ đến là các phép lạ ngài làm cho con người, như các ngôn sứ đã loan báo những gì sẽ xảy đến trong triều đại của Đấng Thiên Sai (Isa 35:5-6; 42:7). Sau cùng là cuộc Thương Khó, cái chết và sự phục sinh vinh hiển của ngài. Khi con người chứng kiến một số hay tất cả những điều này, họ phải tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, được Chúa Cha sai đến để cứu độ con người. Một lần nữa, tất cả những điều này đều đã được nói trước bởi các ngôn sứ.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta hãy biết dùng trí tuệ để nhận ra tình yêu Thiên Chúa và các kế hoạch của Ngài trong thế giới. Hãy đặt các câu hỏi và chân thành đến cùng tìm câu trả lời xác thực nhất.

– Mối đe dọa lớn nhất cho con người ngày nay là sự sai lạc. Rất nhiều chính thể và quỉ thần chủ trương dùng chính sách ngu dân để cai trị con người. Họ chủ trương một khi con người không còn nhận ra sự thật, họ nói gì con người cũng nghe và làm theo.

Nguồn: loi-nhap-the.com/th-sau-tun-iii-mv/