Thông Báo! Rời khỏi Hội Dòng của Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng

160 lượt xem Thông báo

THÔNG BÁO

V/v : Rời khỏi Hội Dòng của Lm Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng

Kính gửi: Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Cộng Đoàn Dân Chúa

Căn cứ vào văn bản số 586677/2022 của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Đoàn Tông Đồ,

Toà Ân Giải cho phép tu sĩ, linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Thuộc Hội Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (SCJ) rời khỏi Hội Dòng vĩnh viễn.

Nay, chúng con xin chính thức thông báo và xác nhận linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng không còn là thành viên của Hội Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Do việc rời khỏi Hội dòng nêu trên đã được chấp thuận một cách hợp pháp, thế nên các lời khấn cũng như các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ việc tuyên khấn đương nhiên chấm dứt, đồng thời chúng con sẽ không chịu trách nhiệm nào về những vấn đề sau này liên quan đến Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng

Xin tiếp tục cầu nguyện cho xứ vụ của cha!

Trong Thánh Tâm Chúa,

(Ký tên đóng dấu)

Lm. Phanxico Xavier Trần Đức Thái, SCJ

Bề Trên Miền Dòng