Đào tạo

Giai đoạn tìm hiểu: 1 năm…..Tiếp tục cập nhât

Giao đoạn tu đức: 1  năm…..Tiếp tục cập nhật

Giai đoạn triết học: 2 năm

Giai đoạn tiền tập:  1 năm

Giai đoạn nhà tập:  1 năm

Giai đoạn học viện. 5 năm

Thông tin tiếp tục được cập nhật………………….