Ý Cầu Nguyện

Cha dâng lễ

CÁc ý cầu nguyện trên

Sẽ được các Cha trong Dòng Dâng Thánh Lễ theo ý người xin!

Bạn hãy hiệp ý cầu nguyện cùng các Cha trong ngày mình xin lễ.