FOUNDER’S DAY IN VIETNAM

16032019 img 1

Vào ngày 14 tháng 3, anh em dòng Linh Mục Thánh Tâm kỷ niệm ngày sinh của Cha Leo Dehon, đấng sáng lập dòng, tại cộng đoàn Lái Thiêu, Dehon III. Đây cũng là ngày cầu nguyện cho các ơn gọi của nhà dòng. Cha Jim Schroeder, SCJ. từ tỉnh dòng Mỹ đến giảng tĩnh tâm cho anh em và làm chủ tế thánh lễ. Thánh lễ thật sốt sắn, cầu nguyện cho ơn gọi và sự phát triển của miền dòng tại Việt Nam.

ẩn vào ảnh thu nhỏ để xem ảnh kích thước đầy đủ