“Ecce Ancilla”

Holy Mass of Perpetual Vows of 3 SCJ Brothers on March 26,2022 at 7am, Vietnamese Time.
Phaolo Lê Hải Linh, SCJ.
Phaolo Đoàn Nhơn Ân Phúc, SCJ.
Gioan Đinh Thế Hưng,SCJ.
Thánh Lễ Trực Tuyến Vĩnh Khấn lúc 7am ngày 26/3/2022 online at:
https://youtu.be/YvqD9He_Pi4