“Do this in remembrance of me”

98 lượt xem Hoạt Động
100420 img 6

During the pandemic, we are happy that we are able to celebrate the Holy Thursday within the small community to pray for our Priesthood and especailly to pray for those who affected by the virus. Fr. Francis Vu, the distric superior is the main celerant, together with other SCJ priests. In his homily, Fr. Francis reminds us that we are SCJ priests and what we can do in rememberance of Jesus’ love for us? Love and serve for each other is one of the best ways to make God’s presence in our life.

Trong thời gian khó khăn của đại dịch, chúng ta rất hạnh phúc vì có thể dâng thánh lễ để cầu nguyện cho thiên chức linh mục và đặc biệt cầu nguyện cho những bệnh nhân của đại dịch.
Cha bề trên Francis Vũ làm chủ tế cùng với các cha trong cộng đoàn. Trong bài giảng, cha Francis Vũ nhắc nhớ chúng ta là những Linh Mục Thánh Tâm Chúa, chúng ta có thể làm gì để tưởng nhớ đến tình yêu của Chúa đối với chúng ta?
Yêu thương và phục vụ cho nhau là một trong những cách tốt nhất làm cho Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.

Dominic Nguyễn Hữu Lộc, scj.